puzzle

Interdisciplinarni pristup obrazovanju

Edukologija, epistemologija, pedagogija, didaktika, dokimologija, metodika, sociologija, andragogija… Koliko ovih pojmova razumijete? Znate li, ako ste neke prepoznali, razliku među njima? Čime se koja od ovih znanosti i znanstvenih disciplina točno bavi i kakve veze ima s obrazovanjem?